Tieto všeobecné obchodné podmienky pre zimnú lyžiarsku sezónu 2020/2021 vydané spoločnosťou Tále, a.s., so sídlom Tále 100, 977 01 Horná Lehota, IČO: 36028631, zapísaná v OR vedenom OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 478/S (ďalej len „Tále, a.s.“ alebo len „prevádzkovateľ“), upravujú poskytovanie služieb – prepravu lyžiarskymi vlekmi a využívanie lyžiarskych tratí v stredisku Ski Tále a úpravu práv a povinnosti s tým súvisiacich.

2. Zákazník má možnosť počas zimnej lyžiarskej sezóny 2020/2021 zakúpiť lyžiarsky lístok (ďalej len „skipas“) za ceny uvedené v Cenníku vydanom spoločnosťou Tále, a.s. na zimnú lyžiarsku sezónu 2020/2021.

3. Skipas vydáva spoločnosť Tále, a.s. výhradne vo forme bezkontaktnej čipovej karty. Záloha za čipovú kartu je 2 EUR. Držiteľ skipasu môže vrátiť bezkontaktnú čipovú kartu v ktorýkoľvek deň až do konca zimnej lyžiarskej sezóny 2020/2021 v pokladniach strediska Ski Tále v čase od 9:00 do 16:00 hod. resp. počas večerného lyžovania v čase od 18:00 do 21:00 hod. Záloha za bezkontaktnú čipovú kartu vo výške 2 EUR bude vrátená v plnej výške len v prípade vrátenia nepoškodenej karty.

4. ZĽAVNENÉ SKIPASY

4.1 Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do 6 rokov (narodené od 01.01.2015) len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov s platným skipasom. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz poistenca dieťaťa.

4.2 Nárok na 50 % zľavu z časových skipasov, jedno- a viacdenných skipasov a večerného lyžovania majú držitelia preukazu ZŤP resp. ZŤP-S. Na jeden preukaz sa vzťahuje zľava len na jeden skipas pre jednu osobu. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz ZŤP resp. ZŤP-S.


4.3 Nárok na 20 % zľavu z jedno- a viacdenných skipasov majú hostia  ubytovaní v hoteli Stupka a v dependance hoteli Golf, Tále a členovia Golfového klubu Tále. Na jeden preukaz sa vzťahuje zľava len na jeden skipas pre jednu osobu. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť ubytovací preukaz resp. preukaz člena GKT.

4.4 Nárok na 10 % zľavu z časových skipasov, rodinných skipasov a večerného lyžovania majú hostia ubytovaní v hoteli Stupka a v dependence hoteli Stupka – Golf, Tále a členovia Golfového klubu Tále. Na jeden preukaz sa vzťahuje zľava len na jeden skipas pre jednu osobu. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť ubytovací preukaz resp. preukaz člena GKT.

4.5 Nárok na 20 % zľavu z časových skipasov, jedno- a viacdenných skipasov a večerného lyžovania majú seniori nad 60 rokov. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť občiansky preukaz.

4.6 Nárok na 20 % zľavu z jedno- a viacdenných skipasov majú držitelia kariet ISIC, EURO 26, ITIC. Na jeden preukaz sa vzťahuje zľava len na jeden skipas pre jednu osobu. Zľava sa poskytuje z ceny lístka platného pre dospelú osobu.

4.7 Nárok na 10 % zľavu z jedno- a viacdňových skipasov majú držitelia Horehronie Region Card. Na jednu kartu sa vzťahuje zľava len na jeden skipas pre jednu osobu. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť túto kartu.

4.8 Zľavy pre organizované skupiny: Zľavy pre školské a individuálne skupiny nad 20 osôb je možné dohodnúť individuálne na tel. čísle +421 48 6712209, 6712205 alebo na infotale@tale.sk. Pre ušetrenie času odporúčame objednať si skupinové skipasy jeden deň vopred. Zástupca skupiny uhradí skipasy za celú skupinu. Zľava sa poskytuje len z jedno- a viacdenných skipasov.

4.9 Zadarmo večerné lyžovanie pri zakúpení 4- a viacdenného skipasu. V prípade využitia len večerného lyžovania sa započítava celý deň. Platí len pre individuálnych hostí v hlavnej sezóne. Neplatí v TOP sezóne, počas jarných prázdnin a neplatí pre skupiny hostí.

4.10 4-hodinový skipas región: Podmienka: preukázať sa dokladom o trvalom bydlisku v banskobystrickom samosprávnom kraji; platí od 07. 01. 2021.

4.11 Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.

5. SKIPASY

5.1 Vstup na zjazdovku je možný len s platným skipasom.

5.2 Skipas 1 jazda: predstavuje 1 jazdu v stredisku Ski Tále, ktorú je možné využiť kedykoľvek do konca lyžiarskej sezóny 2020/2021.

5.3 Časový skipas: 4-hodinové skipasy sú neprenosné a platia 4 po sebe idúce hodiny od času zakúpenia skipasu.

5.4 Večerné lyžovanie: skipas „večerné lyžovanie“ platí výhradne počas večerného lyžovania.

5.5 Skipas 1 deň (9:00 – 16:00 hod.) platí jeden deň počas prevádzkových hodín strediska v deň jeho zakúpenia alebo v deň uvedený na skipase. Skipas 1 deň neoprávňuje držiteľa na večerné lyžovanie.

5.6 Viacdenné skipasy (2-, 3-, 4-, 5-, 6- a 7-denné) platia odo dňa zakúpenia príslušného viacdňového skipasu alebo odo dňa uvedeného na skipase po dobu nasledujúcich 7 kalendárnych dní (napr. v prípade skipasu 2 zo 7 počas ľubovoľných 2 kalendárnych dní v priebehu 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní) v závislosti od druhu viacdenného skipasu, ktorý si zákazník zakúpil. Viacdenné skipasy neoprávňujú držiteľa na večerné lyžovanie okrem skipasov uvedených v bode 4.9.

5.7 Skipas 15 dní resp. 10 dní zo sezóny je prenosný skipas platný počas ktorýchkoľvek 15 resp. 10 dní až do konca lyžiarskej sezóny 2020/2021.

5.8 Rodinné skipasy platia podľa typu skipasu pre 2 dospelé osoby a 1 resp. 2 deti do 12 rokov. Pre overenie veku detí je potrebné preukázať sa ich preukazmi poistenca.

5.9 TOP SEZÓNA: 25. 12. 2020 – 06. 01. 2021. HLAVNÁ SEZÓNA: do 24. 12 2020 a od 07. 01. 2021 do konca sezóny.

6. PREVÁDZKA A PREVÁDZKOVÁ DOBA

6.1. Prevádzka jednotlivých lyžiarskych vlekov je závislá od konkrétnych poveternostných podmienok. Prevádzkovateľ strediska Ski Tále spustením vlekov do prevádzky garantuje, že zjazdovky sú dostatočne upravené a spôsobilé na bezpečné užívanie. Prevádzkovateľ zároveň nenesie zodpovednosť za zmenu kvality tratí a kvality snehu počas prevádzkovej doby vplyvom poveternostných podmienok.

6.2. Prevádzková doba lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí je určovaná spoločnosťou Tále, a.s. v závislosti od poveternostných a prevádzkových podmienok v stredisku Ski Tále.

6.3. Pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inak, prevádzková doba lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v stredisku Ski Tále je od 9:00 do 16:00 hod. počas denného lyžovania a od 18:00 do 21:00 hod. počas večerného lyžovania.

6.4. V termíne od začiatku zimnej lyžiarskej sezóny do ukončenia zimnej lyžiarskej sezóny 2020/2021 v čase od 16:00 hod. do 9:00 hod. sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom! V prípade, ak je na zjazdovke večerné lyžovanie, vstup je povolený od 18:00 do 21:00 hod.

6.5. Spoločnosť Tále, a.s. je oprávnená jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu dopravných zariadení a lyžiarskych tratí. Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí sú denne k dispozícii v pokladniach strediska Ski Tále, ako aj na internetových stránkach www.skitale.sk a www.holidayinfo.sk.

7. STRATA, ODCUDZENIE A POŠKODENIE SKIPASU

7.1. Pri strate, odcudzení alebo poškodení skipasu nemá držiteľ skipasu  nárok na vrátenie zaplatenej sumy alebo alikvotnej čiastky prípadne na inú formu odškodnenia za dni vyjazdené v dôsledku straty alebo odcudzenia skipasu.

8. REKLAMÁCIA A NÁHRADA CESTOVNÉHO

8.1. Poskytovanie služieb spoločnosťou Tále, a.s. sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2. Zákazník má právo na poskytnutie služieb prepravy lyžiarskymi vlekmi v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.

8.3. Zákazník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vadu alebo vady prepravných služieb – neuskutočnenie prepravy), v zásade v deň vzniku reklamovanej udalosti, inak právo na reklamáciu zaniká.

8.4. Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť skipas. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom.

8.5. Náhrada za skipas

8.5.1. Držiteľovi skipasu môže prevádzkovateľ poskytnúť náhradu  cestovného za deň, v ktorom sa neuskutočnila preprava v dôsledku výpadku prevádzky dopravného zariadenia na dobu dlhšiu ako 90 minút a zároveň došlo k zníženiu prepravnej kapacity dopravných zariadení strediska – v prípade, ak nie je ani jeden z vlekov H130 a H100 v prevádzke:
a) v čase do 12:00 hod. má držiteľ skipasu nárok na náhradu cestovného, a to vo forme 1-dňového skipasu platného v stredisku Ski Tále.
b) v čase od 12:00 hod. má držiteľ skipasu nárok na náhradu cestovného, a to vo forme 4-hodinového skipasu platného v stredisku Ski Tále.

8.5.2. Náhradný skipas sa poskytuje len na jedno- a viacdenné skipasy a rodinné skipasy.

8.5.3. Náhradný skipas sa neposkytuje na 4-hodinové skipasy a večerné lyžovanie.

8.5.4. Nárok na získanie náhradného skipasu zaniká, pokiaľ držiteľ skipasu vykoná po spustení vlekov do prevádzky min. 1 prechod cez turniket.

8.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka a poskytnutia náhrady cestovného a jeho spôsobu alebo výšky.

8.7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za znečistenie oblečenia spôsobené povahou prepravných zariadení.

9. Kúpou skipasu a využívaním služieb v stredisku Ski Tále sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny povereného zamestnanca  prevádzkovateľa, prepravné podmienky, tieto všeobecné obchodné podmienky a Biely kódex, ktorý je zverejnený na webovej stránke spoločnosti www.tale.sk a dostupný v stredisku Ski Tále. Spoločnosť Tále, a.s. je oprávnená skipas znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v stredisku Ski Tále v prípade zistenia, že skipas na využívanie služieb lyžiarskeho strediska používa osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať. Zľavnené skipasy sú platné len s preukazom preukazujúcim nárok na vydanie zľavneného skipasu. V prípade znehodnotenia skipasu z dôvodu porušenia všeobecných obchodných podmienok (v prípade zneužívania skipasu a z toho vyplývajúceho neoprávneného využívania služieb poskytovaných v stredisku Ski Tále) nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných v stredisku Ski Tále, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.

10. Skipas neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti Tále, a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu  prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).

11. Držiteľ skipasu kúpou a zaplatením skipasu berie navedomie, že osobné údaje poskytnuté pri kúpe skipasu  sa spracovávajú v súlade so zákonom č. 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov“) .

12. „Vzhľadom na povahu a konštrukciu prepravných zariadení  prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné znečistenie na oblečení a výstroji spôsobené v prípade nepriaznivého počasia (dážď). Návštevník môže eliminovať prípadné škody dôsledným dodržiavaním lyžiarskej stopy na vleku vo vzdialenosti 0,5 metra od osi ťažného lana.“

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 12. 2020 a sú platné a účinné počas celej zimnej lyžiarskej sezóny 2020/2021. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v stredisku Ski Tále. Skipasy vydané spoločnosťou Tále, a.s., ktoré sú platné v iných lyžiarskych strediskách, sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v danom stredisku.

Aktuálne akcie a balíky

Partneri